Thời gian đừng trôi mau – Đoàn Văn Nghiêu

0
Thời gian đừng trôi mau – Đoàn Văn Nghiêu

i bên em tri t bé vô cùng
Em có thy nhng cung ng ngn li
Ch có thi gian c vi trôi i mãi
Bit sao gi em i!
Ôi tình yêu không th nói bng li
Ch bit có em nh mùa ông có nng
Nh mùa h có ma khi em trao tng
Du ch n ci ti.
Trách thi gian vô tình c nh trôi
Là du hiu khong cách xa tin bit
K , ngi i chân tri góc bin
Bao gi mình mi gp nhau.
Nng hn ch n ngày ma ngâu
Ta tìm n nhp cu Ô Thc
Em i! có cách gì gi c
Thi gian ng qua mau.
Xa em thi gian cng úa màu
ông giá lnh, thu tàn trong ni nh
Xuân mun v n hoa bun không n
Héo su trong anh.
Xin thi gian ng trôi nhanh
Cho anh c bên em mãi mãi
Em i! níu thi gian li
Cho tình xuân không tàn.


Xem thêm:  Thơ tình Hóa học