Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa

0
Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa

Ht go làng ta 
Có v phù sa 
Ca sông Kinh Thy 
Có hng sen thm 
Trong h nc y 
Có li m hát 
Ngt bùi ng cay… 

Ht go làng ta 
Có bão tháng by 
Có ma tháng ba 
Git m hôi sa 
Nhng tra tháng sáu 
Nc nh ai nu 
Cht c cá c 
Cua ngoi lên b 
M em xung cy…

Ht go làng ta 
Nhng nm bom M 
Trút trên mái nhà 
Nhng nm cây súng 
Theo ngi i xa 
Nhng nm bng n 
Vàng nh lúa ng 
Bát cm mùa gt 
Thm hào giao thông… 

Ht go làng ta 
Có công các bn 
Sm nào chng hn 
Vc m ming gàu 
Tra nào bt sâu 
Lúa cao rát mt 
Chiu nào gánh phân 
Quang trành qut t 

Ht go làng ta 
Gi ra tin tuyn 
Gi v phng xa 
Em vui em hát 
Ht vàng làng ta…


Xem thêm:  Chân quê - Nguyễn Bính