Nước mắt luống cày – Lê Hải Châu

0
Nước mắt luống cày – Lê Hải Châu

Bờ xôi ruộng mật là đây,

đâu vắng, vụ này bỏ hoang.?

Tiếc thay tấc đất tấc vàng,

trong cảnh miếu hoang chợ chiều.

Nửa Đông dày đặc cánh bèo,

Nửa tây năn cỏ ăn theo mọc dày.

Đầu bờ chỉ thấy cỏ may,

Cuối bờ còn chút rãnh cày .

Cho tôi nhắn một câu thừa

Trách người để đất nắng mưa dập vùi.

Thói đời ăn thật làm chơi,

Chỉ mong để ngồi xằng xê.

./.


Xem thêm:  Duyên nợ - Tín Thuận