Cuộc đời – Ngạo Thiên

0
Cuộc đời – Ngạo Thiên

ai biết…được ngày mai.
Người vui kẻ khóc…chuyện bi hài.
kiếp số ai cũng khác.
ngắn ngũi…lắm bi ai.

Sắc kia dù đẹp…cũng sẽ phai.
Cao sang quyền quý…có lâu dài.
lấy mất đi mọi thứ.
Sắc tài …cũng .

Kiếp số con người…trời đã ban.
Sang hèn phú quý…chớ buộc ràng.
vui tươi đời .
Đừng nên vướng bận…đừng khóc than.

Đừng sầu đừng khóc…đừng thở than.
Đừng sân đừng hận…đừng bẽ bàng.
Từ bi hỷ xã luôn .
Mĩm cười vui sống…với trái ngang.


Xem thêm:  Quay về bến cũ, vườn xưa - Thi Nang