Con mơ một ngày – Quý Phương

0
Con mơ một ngày – Quý Phương

Con bit thi gian tng phút c trôi
Nhng vn mun mt ln thôi níu li
Tr v ngày xa cnh bên M mãi
Dù khó nghèo nhng ta li yêu thng

y p trong m chân bc n trng
Hàng cây ngã nghiêng bên ng xào xc
Chim trên cành chuyn líu lo ca hót
B ê trên ng in bc con i

Lúa mn xanh nh con gái dy thì
Ting ngi cy cày rung va mi gt
Khói ta thm mùi r ai va ct
Gom li t ng cay mt tr th

Ni sân nhà con ngi ó i ch
Bóng M thoáng va v ngang u ngõ
Chân sáo chy nhanh líu lo mng r
A M ch v có bánh gì không

Tui th i sao ng mãi trong lòng
Là dáng M tôi ch chiu ch sáng
êm tng êm cùng M ngi ca hát
Bt con cua v cho M nu canh

My mi nm ri thm thot trôi nhanh
Ký c tui th con không quên c
Ngày M mt i con thm ao c
Mt ln trong i quay ngc thi gian.


Xem thêm:  Tâm sự người mẹ ăn xin - Dương Tuấn