Cõi nghìn trùng – Hoàng Trúc Ly

0
Cõi nghìn trùng – Hoàng Trúc Ly

Mai mt em v, em v âu?
Con sông nc chy trng chân cu
Ting hát già nua ngi bn c
êm dài muôn thu buc lòng nhau

Ngoài kia tri ma bun không em
Xa hi ngàn xa bóng nhn chìm
Thng nhau ái ngi tìm ôi mt
Cha bit êm nào thc trng êm

Mái tóc em bng bnh b khi
Áo mng vì em nm ây nh i
Chiêm bao na gic tri ma bi
Thp thoáng em v nh lá ri…

Bài th này ã c nhc s Trm T Thiêng ph nhc thành bài hát Bên k nim.


Xem thêm:  Những bài thơ hay về loài vật