Chú hải quân – Vân Đài

0
Chú hải quân – Vân Đài

ng canh ngày, canh êm 
Ngoài xa vi hi o 
Kìa! Bóng chú hi quân 
Di tri xanh trng sáo 

Mc nng ma gió bão 
Cây súng chú chc tay 
Quân thù mà ló mt 
Bin ln s vùi thây 

Em mong ngày khôn ln 
S vt sóng ra khi 
Cng cm chc tay súng 
Gi ly bin ly tri


Xem thêm:  Chiếc đồng hồ kỷ niệm - KNAT