Chiều thu – Nguyễn Bính

0
Chiều thu – Nguyễn Bính

Thm thm tri xanh lng áy h, 
Mùi hoa thiên lý thong chiu thu. 
Con cò bay l trong câu hát, 
Bic tr say dài nhp võng ru. 

Lá thp cành cao gió ui nhau, 
Góc vn rng vi chic mo cau. 
Trái na m mt, nhìn ng ngác, 
àn kin trng chinh t tha nào. 

Lúa tr òng t, ngm cm non, 
Lá dài vn sc li gm con. 
Ting chim mách lo cây hng chín, 
im nht da tri nhng chm son. 

Hai cánh chia quân chim mt gò, 
Bê con ùa m bú cha no. 
C lau súng sy giam chân ch, 
Trn in Biên này li thng to. 

Sông phù sa, nc ln ri, 
Nhà bè khói bp lng l trôi. 
ng mòn rn bc chân v ch, 
Vú sa y cng mt ym si. 

Thong th trng non dng cui làng, 
Gia nhà cây lá bóng xiên ngang. 
Chiu con, cm ci ôi ngày phép, 
Ngi b èn sao, pht giy vàng.


Xem thêm:  Chùm Thơ Tình Valentine 14/2 Hay Và Lãng Mạn Nhất