Chỉ một mình tôi – Từ Nguyễn

0
Chỉ một mình tôi – Từ Nguyễn

Ch mt mình tôi vi mùa thu
Vi mây ging xám…
Vi sng mù
Vi se se lnh cho lòng nh
Khe kh trong chiu, mt khúc ru…

Ch mt mình tôi
Vi tôi thôi
Bao nhiêu thng mn ã xa ri
ôi khi ng ngác
ôi khi hiu
B dâu my cuc cng ành trôi!

Mt mình tôi…
Mt mình tôi!
Tìm trong câm nín mt dòng vui
Thu này có vng ngi nm c
Con nc ht y s li vi!

(06/9/2012)


Xem thêm:  Bài ca về Trái Đất - Định Hải