Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

0
Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, 
Người ở đời sao khỏi tiết gian nan. 
Đấng trượng phu tuỳ ngộ nhi an, 
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. 
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn, 
Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia, 
Mấy nhiêu năm cũng vẫn chưa già. 
Nọ núi Ấn, này sông Đà, 
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt. 
Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt, 
Ngựa Tái ông hoạ phúc biết về đâu! 
Một mai kia con tạo khéo cơ cầu, 
Thảy bốn bể cũng trong bầu trời đất cả. 
Ư bách niên trung tu hữu ngã, 
Dầu đến lúc núi sụp biển lồi, trời nghiêng đất ngả, 
Tấm lòng vàng tạc đá vẫn chưa mòn. 
Trăng kia khuyết đó lại tròn.


Xem thêm:  Ở nhà máy gà - Vân Long