Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

0
Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng

Trng trên tri có khi tròn khi khuyt, 
Ngi i sao khi tit gian nan. 
ng trng phu tu ng nhi an, 
T hon nn hành h hon nn. 
Tin l nh tri thiên hu nhãn, 
Thâm tiêu do ha mng hoàn gia, 
My nhiêu nm cng vn cha già. 
N núi n, này sông à, 
Non sông y còn ch ta thêu dt. 
Kìa t tán chng qua là tiu bit, 
Nga Tái ông ho phúc bit v âu! 
Mt mai kia con to khéo c cu, 
Thy bn b cng trong bu tri t c. 
bách niên trung tu hu ngã, 
Du n lúc núi sp bin li, tri nghiêng t ng, 
Tm lòng vàng tc á vn cha mòn. 
Trng kia khuyt ó li tròn.


Xem thêm:  Tống biệt - Tản Đà