Anh đã yêu như vậy – Nguyễn Trọng Tạo

0
Anh đã yêu như vậy – Nguyễn Trọng Tạo

chng l anh yêu t cn á ci
nng cháy da và rét but xng
gió xé rách áo qun
ma ném nghiêng m ci
chng l anh yêu sóng bin gào d di
át c ting em t phía t lin?

công s anh ào xuyên ngày, xuyên êm
ào vào á (li xng thay my bn)
nhng cánh tay kéo pháo hai ba tn
lên im cao, dc dng lch tri xanh
chng l anh yêu á cào tp bàn chân
dày cao c rách ri, tay con trai li vá?

sng gia bin mà lm khi thèm cá
lung rau trng trong li ngn chim

nc bin nhiu mà chng th nu cm
(phuy nc ngt dành khi gic giã)
chng l anh yêu êm liên hoan vn ngh
có chàng trai sm vai gái din chèo?

chng l anh yêu nhng êm ng hm kèo
báo n chm hai tun vn gi là "báo mi"
lá th tình c chung cùng ng i
lúc nghe ài là lúc gp quê hng
chng l anh yêu nhng ngày tháng thng cng
êm bt dy my ln báo ng?

nh em i, gia muôn trùng bin sóng
anh ã yêu nh vy ngày ngày
nh yêu em dm say
yêu gic ng hng m v b cát
bi anh bit:
nu lòng mình i khác
gic s tràn qua o ca mình ây!…


Xem thêm:  Người lính ấy - Nguyễn Thái Cơ