Thu điếu – Nguyễn Khuyến

0
Thu điếu – Nguyễn Khuyến

Ao thu nước trong veo, 
Một chiếc câu bé tẻo teo. 
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 
Tầng mây lơ lửng ngắt, 
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 
Tựa gối, buông cần lâu chẳng được, 
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.


Xem thêm:  Giấy trắng học trò - Tân Văn