Thu điếu – Nguyễn Khuyến

0
Thu điếu – Nguyễn Khuyến

Ao thu lnh lo nc trong veo, 
Mt chic thuyn câu bé to teo. 
Sóng bic theo làn hi gn tí, 
Lá vàng trc gió s a vèo. 
Tng mây l lng tri xanh ngt, 
Ngõ trúc quanh co khách vng teo. 
Ta gi, buông cn lâu chng c, 
Cá âu p ng di chân bèo.


Xem thêm:  Dòng sông quê hương - Thanh Trắc Nguyễn Văn