Sáu mươi tuổi – Hồ Chí Minh

0
Sáu mươi tuổi – Hồ Chí Minh

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,
So với ông Bành vẫn thiếu niên.
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gì tiên!


1950

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh – Thơ, NXB , Hà Nội, 1975
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị , Hà Nội, 2000


Xem thêm:  Viếng lăng Bác - Viễn Phương