Sáu mươi tuổi – Hồ Chí Minh

0
Sáu mươi tuổi – Hồ Chí Minh

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,
So với ông Bành vẫn thiếu niên.
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế kém gì tiên!


1950

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh – Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1975
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000


Xem thêm:  Người ơi! - Bằng Lăng