Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

0
Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Vọng nguyệt

Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

Dịch nghĩa

Trong tù không cũng không hoa,
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
Người hướng ra trước song ngắm sáng,
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ.


Xem thêm:  Tô Đông Pha (Tô Thức) và tập Từ hay đặc sắc nhất phần 1