Sắc màu Sài Gòn – Nguyễn Khắc Thiện

0
Sắc màu Sài Gòn – Nguyễn Khắc Thiện

Sài Gòn có ch Bn Thành
Có dinh Thng Nht, có Vành ai trong
Vang danh bn cng Nhà Rng
Bch ng th mng ven sông Sài Gòn
Ting thm Hòn ngc mãi còn
Cho dù nm tháng hao mòn bay i
Ni danh a o C Chi
Hi sn nguyên cht hãy i Cn Gi
Sài Gòn tnh ng nh m
Na êm tnh gic v b nc dâng
Sài Gòn quán nhu mênh mông
33 p lnh lâng lâng ti ngày
Sài Gòn tnh ng nh say
in thoi, túi xách cp ngay ban ngày
Trung tâm vn ri, c may
Lô , vé s c ngày ln êm
Ph phng va s va tên
S nhà chng chéo d quên d nhm
Sài Gòn ma nng chp chn
Tin tài danh vng lúc còn lúc không
Sài Gòn "Hòn ngc Vin ông"
Mt khi ã ã n là không li v
Mai sau có tr li quê
Vn say, vn nh, vn mê chn này.


Xem thêm:  Người Sài Gòn trong mưa - Nguyễn Đình Huân