Luận về tiền bạc – Hồng Dương

0
Luận về tiền bạc – Hồng Dương

Tin vi bc cái gì không bit
Vt vô tri c vit rõ ràng
Có tin phú quý giàu sang
Không tin lm k c hàn iêu linh

Có tin bc chung tình ân ngha
Không bc tin nói xa nói l
Có tin k i ngi ch
Không tin bn hu th không màng

Có tin bc h hàng y
Không bc tin cô bác chi vi
Có tin tha chí n chi
Không tin cào bi ti bi ng cay

Có tin bc chiu say sáng xn
Không bc tin bn rn chi vi
Có tin lên xung xe hi
Không tin nm ng chao i ói lòng

Có tin bc g chng ci v
Không bc tin mãi mit so le
Có tin anh nói em nghe
Không tin anh nói em chê anh nghèo

Không tin bc gieo neo cuc sng
Có bc tin ni trng hò reo
Có tin ai dám không theo
Không tin cam phn chèo ngheo mt mình….


Xem thêm:  Nỗi niềm tháng chín - Jenny Phạm