Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu

0
Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu

Tích nhân d tha hoàng hc kh, 
Th a không d Hoàng Hc lâu. 
Hoàng hc nht kh bt phc phn, 
Bch vân thiên ti không du du. 
Tình xuyên lch lch Hán Dng th, 
Phng tho thê thê Anh V châu. 
Nht m hng quan hà x th? 
Yên ba giang thng s nhân su.

Dch ngha 

ngi xa ã ci hc vàng bay i, 
Ni ây ch còn li lu Hoàng Hc. 
Hc vàng mt khi bay i ã không tr li, 
Mây trng ngàn nm vn phiêu diêu trên không. 
Mt sông lúc tri tnh, phn chiu cây ci Hán Dng rõ mn mt, 
C thm trên bãi Anh V mn mn xanh ti. 
Tri v chiu ti, t hi quê nhà ni âu? 
Trên sông khói to, sóng gn, khin ngi sinh bun!


Xem thêm:  Cái trống trường em - Thanh Hào