Đêm trăng nằm nghe sung rụng ngoài sân – Huy Tưởng

0
Đêm trăng nằm nghe sung rụng ngoài sân  –  Huy Tưởng

Chợt quên xuôi ngược là gì

Nửa đêm mùa dậy, xuân đi lên đồi

Cỏ sương biêng biếc bên người

Ầm vang trái rụng xuống đời ta xưa

Trăng tàn ngập đỏ cơn mơ

Lại qua khe cửa như mưa xô hồng

Ta nằm nghìn nhánh chia sông

Trôi mù mịt cõi hư không mất rồi…


Xem thêm:  Ấm lạnh - Vũ Hoàng Chương