Đảng ta – Hồ Chí Minh

0
Đảng ta – Hồ Chí Minh

ng ta v i nh bin rng, nh núi cao
Ba mi nm phn u và thng li bit bao nhiêu tình!
ng ta là o c, là vn minh
Là thng nht, c lp, là hoà bình, m no
Công n ng tht là to
Ba mi nm lch s ng là c mt pho lch s bng vàng


Rút "Li khai mc l k nim ln th 30 ngày thành lp ng", Th Bác H, NXB Quân i Nhân Dân, 1971


Xem thêm:  Gửi lòng con đến cùng Cha - Thu Bồn