Cần phải học – Lê Văn Chính

0
Cần phải học – Lê Văn Chính

Hai mươi ba* chữ cái làm đầu
Theo âm bằng trắc chắp câu tập dần
Nhờ năm dấu đánh vào để thạo
Ghép mọi vần hoàn hảo chóng thông
Đến khi học đã thuộc lòng
Đọc xong lại viết, viết xong đọc liền
Cứ như thế cần chuyên mãi mãi
Dẫu ngu đần cũng phải sáng ra
Nói tiếng ta thì viết chữ ta
Tiếng nào nói được viết mà chẳng nên
Quốc ngữ quý hơn tiền hơn của
Biết được thời thêm sáng sủa trí khôn
Tha hồ đọc sách báo xem
Phổ thông các món ngày đêm học hành
Ban đại diện tán thành việc học
Các đại hội tiếp tục mở dần
Nhất la các bạn bình dân
Bao lần thất học muôn phần tối tăm
Ban đại diện cố tâm giúp đỡ
Bỏ tiền mua sách vở đã nhiều
Giúp giấy bút cho các bạn nghèo
Anh em đang học bao nhiêu tính rồi
Thế mà còn có bạn lười
Chúng ta cố học để rồi tiến thân.


Xem thêm:  Thơ tình Sinh học số 4