Bởi vì đâu tôi yêu em – Nguyễn Tâm

0
Bởi vì đâu tôi yêu em – Nguyễn Tâm

Tôi yêu em không vì em giàu sang
Tôi yêu em không vì em du dàng
Tôi yêu em không vì em ta sáng
Tôi yêu em không vì em ài trang

Tôi yêu em không phi tôi eo mang
Tôi yêu em không phi tôi l làng
Tôi yêu em không phi tôi bun chán
Tôi yêu em không phi tôi lang thang

Tôi yêu em không k là dung nhan
Tôi yêu em không k là làm càn
Tôi yêu em không k là nm tháng
Tôi yêu em không k là hp tan

Tôi yêu em không ngh n trái ngang
Tôi yêu em không ngh n buc ràng
Tôi yêu em không ngh n chê chán
Tôi yêu em không ngh n d dang

Tôi yêu em không thit chi lang bang
Tôi yêu em không thit chi bc vàng
Tôi yêu em không thit chi buôn bán
Tôi yêu em không thit chi tâm can

Tôi yêu em không tính toan nguy nan
Tôi yêu em không n o lun bàn
Tôi yêu em không so bì công cán
Tôi yêu em bi vì tôi yêu em!


Xem thêm:  Sứ giả - Lưu Trọng Lư