Anh vẫn sống trong lòng Hà Nội – Nguyễn Thuỵ Kha

0
Anh vẫn sống trong lòng Hà Nội – Nguyễn Thuỵ Kha

Tng nh Hà Minh Tuân

Anh vn sng trong lòng Hà Ni
hai trn tuyn hình nh vn còn
nhng ph c chin lu xa lách lun
gi ch mt cuc xe tàng là gp

S phn chia ra nhiu bí mt
li riêng anh vp ngã vào i
có cn au trin miên có cn ói qun ngi
con th di qun quanh nhà cht

Anh gng gng phn cui mình mt
nhìn c ra cái ã c ao
Hà Ni qua mt thi oan khut
ã bình thng s tht y t lâu

Xuân 92

Hà Minh Tuân (1929-1992): nhà vn, Hi viên Hi Nhà Vn Vit Nam nm 1957.


Xem thêm:  Hà Nội cuối thu - Bằng Lăng Tím