Thời gian giục nhịp đời – Đoàn Văn Nghiêu

0
Thời gian giục nhịp đời – Đoàn Văn Nghiêu

Ting thi gian không ng ng h
Ri xung khong không, chìm vào sâu thm
Làm chuyn ng bn mùa, vt kit tri ma nng
Xô lp sóng triu, hao khuyt c vng trng.
*
Tí tách! Chng thành dòng, khó phân bit c trong
Nhp ng nh y quay trái t
Tí tách! ri! ri! ta nhn iu còn, mt
Ng rt gn, nhng không còn na t xa.
*
Thi gian thoáng qua sc hoa, tr lì cùng á
Chút ng nhn, con ngi không vi vã
Bi thi gian không già, trng vn sáng cao xa
Khi hiu ri, quá kh ã lùi xa.
*
Vén h o, phá rào ti ca ào nguyên
Thi gian gic nhp i ng b quên khát vng
Cht bng tnh khi lòng dy sóng
Thêm n, èo Bòng! Mong níu nhp thi gian.
*
15.05.2010


Xem thêm:  Những bài thơ hay về những cô gái quê dễ thương và giản dị