Tặng áo – Hồ Chí Minh

0
Tặng áo – Hồ Chí Minh

năm nay hoãn thịt xôi
Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi
Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú
Chú mang cho ấm, cũng như tôi


Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005


Xem thêm:  Thư vợ gửi chồng - Hồ Chí Minh