Quả sấu non trên cao – Xuân Diệu

0
Quả sấu non trên cao – Xuân Diệu

Chót trên cành cao vót 
My qu su con con 
Nh my chic khuy lc 
Trên áo tri xanh non. 

Tri rng ln muôn trùng 
óng khung vào ca s 
làm my qu su t 
Càng nh xinh hn na. 

Trái con cha nng 
eo on nhánh cong. 
Nhánh hãy gi lên thng 
Trông ngây th l lùng. 

C nh th trên tri 
Gia vô biên sang nng 
My chú qu sâu non 
Dn c cùng mây trng 

My hôm trc còn hoa 
Mi thm ây ngào ngt, 
Thoáng nh mt nghi ng. 
Trái ã lin có tht. 

Ôi! t không n có 
Xy ra nh th nào? 
Nay má hây hây gió 
Trên lá xanh rào rào. 

Mt ngày mt ln hn 
Nn tng vòng nha mt 
Mt sc nha chua giòn 
Ôm ng tròn quanh ht… 

Trái con nh thách thc 
Trm th gic, th sâu, 
Thách k thù s sng 
Phá i không d âu! 

Chao! cái qu sâu non 
Cha n mà ã giòn, 
Nó ln nh tri vy, 
Và s thành ngt ngon.


Xem thêm:  Thu hứng - Đỗ Phủ