Phước báu – Ngạo Thiên

0
Phước báu – Ngạo Thiên

Có phước làm chủ thế gian
Kém phước đành phải,
Nghiệp lành quả thiện ta khơi
Tạo nhiều công đức, ngàn đời ấm no.
Nghiệp ác
tật bệnh, đói no từng ngày
Có phước trên mây
Kém phước cảnh sống, đoạ đày nhân sinh.
Nghiệp đời như bóng với hình
Tu nhân tích đức, anh minh cuộc đời.

Cát bụi , cát bụi thôi
Sắc tài , tựa mây trôi
Duyên lành nghiệp quả, ta gieo ấy
mang theo, suốt trần đời.


Xem thêm:  Cảm ơn thời hiện đại - Sơn Ca