Nhốt thời gian – Bùi Kim Anh

0
Nhốt thời gian – Bùi Kim Anh

Thi gian kéo tui tác trên on trán nhn nhúm
Nhum thi gian xì xt mn thâm
Thi gian x ch t cng khô cn
Chng cn i tìm
Lng l thi gian quây ráp
Nc ni lnh lùng xp t
Tháng nm ti héo bt ng
Không có ngày sinh tng hoa
Không có ngày mt ving hoa
Thi gian t n t i
Chng th mi chào níu kéo
Thi gian ng tr
Bin dng trong tim thc
Nhanh chm trong tâm th
Hu nh vô hình


Xem thêm:  Chào tháng hai - Nguyễn Thành