Ngôi nhà kháng chiến – Xuân Thủy

0
Ngôi nhà kháng chiến – Xuân Thủy

Mái na thanh thanh my np nhà
Cây xanh ph kín li vào ra
Trong veo con sui t âu li
ám ci chân i loáng thoáng hoa.

La tha vách na, ging phên na
Bàn na mong manh, gh na gài
Ngi ng ngi ngi say tho lun
Vù vù gió bc mc bên tai.

Tri nng tri ma chi sá k
Tay dao tay cuc pht rng quang
Vn rau bãi bóng ngày thêm rng
Di núi dng chân, ting hát vang.

Tinh tm cm nc dn ra bàn
Tri lnh sao lòng thy m ran
a mui, bát canh, thêm qu t
Hi cm nghi ngút, chuyn giòn tan!


Xem thêm:  Chị tôi - Nguyễn Thanh Tùng