Lấy chồng lãi quá

0
Lấy chồng lãi quá

Ly chng li qu
Ly chng em li qu
Gp i ln h hng
Bng dng c anh chng
m v lm gi ng
Ly chng em c
Mt nch hai a con
Ngi lc no cng thm
Mi nc hoa nhp ngoi
Ly chng em rt li
Ai cng bo con
Thm cp mp ho hon
Bit khi no s rng?
Li nht l m bng
Cho khng chng ai thm
Da chng cht mi tn
Chng tn tin trang tr
Em li hn mi k
So vi thu cha chng
Gng lc chi khng
Chng my khi dng n
Li nhiu khng kp m
L nhng git l tun
Nhiu m em t hi
Chng l sao vn bun?


Xem thêm:  Bài ca hóa trị 1