Học làm người – Nắng Xuân

0
Học làm người – Nắng Xuân

(Đọc Xuôi)

Tình, nghĩa, trí, nhân, lễ đắp bồi
Ninh khang sống vui tươi
Lãng quên thù hận, yên sông núi
Gìn giữ đức ân, lặng đất trời
Dũng lược cha ông ghi sách sử
Vinh quang cháu chắt dẫn gương soi
Áo–cơm–tiền–gạo, sang hay khó
Khinh trọng mặc thôi, vậy cũng rồi!

(Đọc ngược lại)

Bồi đắp lễ, nhân, trí, nghĩa, tình
Tươi vui sống cuộc sống khang ninh
Núi sông yên, hận thù quên lãng
Trời đất lặng, ân đức giữ gìn
Sử sách ghi ông cha lược dũng
dẫn chắt cháu quang vinh
Khó hay sang, gạo–tiền–cơm–áo,
Rồi cũng vậy thôi, mặc trọng khinh!


Xem thêm:  Công thức hình học