Học hỏi – Trọng Văn

0
Học hỏi – Trọng Văn

Hc ngoan cht thy mình h
Hc khôn nhn thc hình nh mình kh
Hc nhiu ch nh s s
Hc nhún nhng bit so o vi i

Hc thua thit kim li
Hc bo th kp theo thi ko quê
Hc khen, khéo v thành chê
Hc cách chân tht mai v gian manh

Hc c ác tránh làm lành
Hc tiu nhân, hiu cao thanh th nào
Hc cay ng, quý ngt ngào
Hc nghèo tha nhn sang giàu vn hn.

Hc tht bi, mun thành công
Hc chung thy, i thay lòng cho nhanh
Hc bo v, phá tanh bành
Hc cng hin chán, tranh giành mi vui!

Trng Vn – 20090206


Xem thêm:  Lịch sử Việt Nam qua thơ - Phần 3