Đi thi – Tú Xương

0
Đi thi  –  Tú Xương

Tấp tễnh người đi tớ cũng đi,

Cũng lều cũng chõng cũng vô thi.

Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn,

Sờ bụng, thầy không một chữ gì!

Lộc nước còn mong thêm giải ngạch

Phúc nhà nay được sạch trương quy.

Ba kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa,

Ú, ớ, u, ơ, ngọn bút chì!1

  1. Tác giả nhại những chữ quốc ngữ, tỏ vẻ xa lạ, giễu cợt [↩]

Xem thêm:  Say - Phùng Cung