Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thiền sư

0
Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thiền sư

Xuân khứ bách hoa lạc, 
Xuân đáo bách hoa khai. 
Sự trục nhãn tiền quá, 
Lão tùng đầu thượng lai. 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Dịch nghĩa 

Xuân đi, trăm hoa rụng, 
Xuân đến, trăm
Việc đời theo nhau ruổi qua trước mắt, 
Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu. 
Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết, 
Đêm qua, một cành mai đã nở trước sân.


Xem thêm:  Phan Thị Thanh Nhàn Cùng Những Trang Thơ Đặc Sắc Phần 2