Mùa hoa – Y Phương

0
Mùa hoa – Y Phương

Mùa hoa
Mùa
Mặt đỏ phừng
Thừa sức vác ông chồng
Chạy phăm phăm .

Mùa hoa
Mùa
Mệt như chiếc áo rũ
Vừa vịn vừa đi vừa ngái ngủ.

Flower season

Flower season
Women season
Flaming red-face
Excess of strength carry husband
Vigorously run quickly climbing mountain.

Flower season
Men season
Tiresomeness like robe is falling
To hold on while going and sleepy.


Xem thêm:  Nhà thơ Hoàng Cầm cùng tập thơ Kiều Loan hay nhất mọi thời đại phần 5