Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Khuyên nhủ người đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chớ chê người ngắn cậy ta dài
Hơn kém dù ai cũng mặc ai
Vị nọ có bùi, không có ngọt
Mùi kia chầy thắm, lại chầy phai
Ðã hay phận định, đành yên phận
Dẫu có tài hay, chớ cậy tài
ngẫm xem nơi xuất xử
Ắt là khôn hết cả hòa hai.


Xem thêm:  Ăn năn - Nguyễn Lâm