Dân cày – Hồ Chí Minh

0
Dân cày – Hồ Chí Minh

Thng ôi! nhng k dân cày,
Chân bùn tay lm sut ngày gian lao
Li còn thu nng su cao.
c ng nào u lt vào túi Tây.
Dân ta không có rung cày,
Bao nhiêu t tt v tay n in.
Li còn phu dch, tn phin.
Làm cht xác c ng tin nào âu!
Thân ngi chng khác thân trâu.
Cái phn no m có âu n mình!
Mun phá sch mi bt bình,
Dân cày phi kim Vit Minh mà vào.
cùng toàn quc ng bào
ánh Pháp, Nht, gây phong trào t do.
Nhp này là nhp tri cho,
Lo cu nc tc là lo cu mình.
Mai sau thc hin chng trình:
Vit Nam nông dã tt canh k in.


ng trên báo Vit Nam c lp, s 103, ngày 21-8-1941.


Xem thêm:  Những Bài Thơ Về Trăng Hay Nhất Của Các Nhà Thơ Nổi Tiếng Việt Nam