Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi

0
Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi

Côn Sơn hữu tuyền, 
Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên, 
Ngô dĩ vi cầm huyền. 
Côn Sơn hữu thạch, 
Vũ tẩy đài phô bích, 
Ngô dĩ vi đạm tịch. 
Nham trung hữu tùng, 
Vạn lí thuý đồng đồng, 
Ngô ư thị hồ yển tức kì trung. 
Lâm trung hữu trúc, 
Thiên mẫu ấn hàn lục, 
Ngô ư thị hồ ngâm tiếu kì trắc. 
Vấn quân hà bất quy khứ lai, 
Bán sinh trần thổ trường giao cốc? 
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên, 
Ẩm thuỷ phạn sơ tuỳ phận túc. 
Quân bất kiến: Đổng Trác hoàng kim doanh nhất ổ, 
Nguyên Tái hồ tiêu bát bách hộc. 
Hựu bất kiến: Bá Di dữ Thúc Tề, 
Thú Dương ngạ tự bất thực túc? 
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu, 
Diệc các tự cầu kì sở dục. 
Nhân sinh bách tuế nội, 
Tất cánh đồng thảo mộc. 
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai, 
Nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục. 
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên, 
Tử hậu thuỳ vinh cánh thuỳ nhục. 
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ, 
Khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.

Dịch nghĩa

Côn Sơn suối chảy rì rầm, 
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. 
Côn Sơn có đá rêu phơi, 
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm. 
Trong ghềnh thông mọc như nêm, 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. 
Trong rừng có bóng trúc râm, 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 
Về đi sao chẳng sớm toan, 
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi? 
Muôn chung chín vạc làm gì, 
Cơm nước lã nên tuỳ phận thôi. 
Đổng, Nguyên để tiếng trên đời, 
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười
Lại kia trên núi Thú San, 
Di, Tề nhịn đói chẳng màng thóc Chu. 
Hai đàng khó sánh hiền ngu, 
Đều làm cho thỏa được như ý mình. 
Trăm năm trong cuộc nhân sinh, 
Người như cây cỏ thân hình nát tan. 
Hết ưu lạc đến bi hoan, 
Tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay. 
Núi gò đài các đó đây, 
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh. 
Sào, Do bằng có tái sinh, 
Hãy nghe khúc hát bên ghềnh Côn Sơn.

Xem thêm:  Tiếng thu - Lưu Trọng Lư