Cỏ hoa hồn du mục – Bùi Giáng

0
Cỏ hoa hồn du mục  –  Bùi Giáng

Nghe trời đổ lộn nguyên khe

Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh

Gót chân khơi rộng bóng cành

Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy xiên

Thời gian chắn bước bên chiều

Khóc sông bến lạ mưa nhiều sớm xuân

Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng

Hồn du mục cũ xa gần hử em


Xem thêm:  Tôi, một kẻ - Nguyễn Chí Thiện