Thăm mộ chiều cuối năm – Nguyễn Thái Sơn

0
Thăm mộ chiều cuối năm  –  Nguyễn Thái Sơn

Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội

Nhang trầm một thẻ – biết làm sao…

Thắp lên, đành cắm nơi đầu gió

Hương khói đừng quên nấm mộ nào.


Xem thêm:  Tháng ba - Nguyễn Quang Huỳnh