Tặng cháu Nông Thị Trưng – Hồ Chí Minh

0
Tặng cháu Nông Thị Trưng – Hồ Chí Minh

Vở này ta tặng cháu yêu ta, 
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. 
Mong cháu ra công mà
Mai sau cháu giúp nước non nhà.


Xem thêm:  Hãy gọi nhau là cố nhân - Bùi Văn Hiệp