Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

0
Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch nghĩa 

Sông núi nước Nam, vua Nam ở, 
Rành rành định phận tại sách trời. 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.


Xem thêm:  Bài hát trồng cây - Bế Kiến Quốc