Khen học trò chăm – Tô Chí Tự

0
Khen học trò chăm – Tô Chí Tự

1** KHEN HC TRÒ CHM

Mi my nm chm ch ti trng.
Bc vào i hc thng ng luôn..
Sanh thành, dng dc n cha m.
Ch ngha, khuyên rn ngha hc ng.
Có chy, có i thì có ti.
Không làm, không to t không lng.
Mai sau chc hn thênh thang bc.
Chng phi là hoa cng ngát hng.

2** CHÊ HC TRÒ LI.

Bè bn bao nhiêu a xut trng.
Ch còn riêng cu d…ng ng!
Hn quen thói chc dù che cán?
Hay thuc lòng mong y dn ng?!
i quo v cong mà c chn.
Ngang ngay s thng quyt ành nng?!
Hai chân sn có không thèm ng.
Ngi ch nhm ni hi t phng!!!


Xem thêm:  Nhà bác học Newton - Trần Minh Hiền