Đón tin hoà bình – Trần Hữu Thung

0
Đón tin hoà bình – Trần Hữu Thung

Này con, loa gọi bốn bề 
Ra đình cùng mẹ ta nghe tin này 
Thật vàng trăm lạng cầm tay 
Không bằng được một tin này con ơi 
Cầm vàng còn sợ vàng rơi 
Tin này nắm được đời đời ấm no 
Cầm vàng còn nghĩ ai cho 
Tin này tạc dạ bác Hồ tóc sương 
Gian lao mấy chục năm trường 
Gian lao tranh đấu dẫn đường cho dân 
Tin này là nghĩa tương thân 
Liên Xô, Trung Quốc ân cần giúp ta 
Tin này công mẹ, công cha 
Công anh, công chị, công bà con chung 
Công bao chiến sĩ anh hùng 
Đổ bao nhiêu giọt máu hồng mới nên 
Thật cầm trăm lạng vàng nguyên 
Không vui, không sướng bằng tin hoà bình


Xem thêm:  Trên hồ Ba Bể - Hoàng Trung Thông