Ai về miền quê tôi nhắn – Song Hồ

0
Ai về miền quê tôi nhắn – Song Hồ

Ai v min quê tôi nhn
Cho bóng ngi áo vi
Rng thành ô nát n ni ri
Say thú vui khoé mt làn môi
ngày tháng cho hung thn khoái lc
Ai ã trông mà lòng không tan tác
Tr già trai gái
Tru lc nh nhau
Mc súng ngoài xa n
Gc my hàng cau
Gc ngi m
Ngi cha
Ngi anh
Ngi em
H hàng thân thích

ây Hà Ni!
Tri ma tuôn r rích
Bê bt bùn ly, nc ng nhp nh
èn nê-ông to ánh in xanh m
Nhc cung lon
Gót giy inh lc ván
Mt và hai, trm ngàn
Ri n vn
èn nht, èn xanh, èn tím èn vàng
Nhc iên cung vn réo rt reo vang
Mu bin i là lòng ngi bin i
Mp m và yu ui
Hin dn trong bóng ti
Có bóng ngi con gái min quê
Khn ym b i ri
Làn tóc xon xon
mng ôi môi
Chiu th by
Giy inh vang hè ph

Ai v min quê tôi nhn
Cho bóng ngi áo vi
Rng thành ô nát ên ni ri.


Xem thêm:  Thăm lại đồng quê - Đoàn Duy Hiển