Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

0
Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

Đoạt sóc Chương Dương độ, 
Cầm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình tu nỗ lực, 
Vạn cổ thử gian san.

Dịch nghĩa

Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy nghìn thu.


Xem thêm:  Hầu trời - Tản Đà