Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

0
Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

Đoạt sóc Chương Dương độ, 
Cầm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình tu
Vạn cổ thử gian san.

Dịch nghĩa

Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy nghìn thu.


Xem thêm:  Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông – Câu thơ nổi bật của Nguyễn Công Trứ