Thương ông – Tú Mỡ

0
Thương ông – Tú Mỡ

Ông b au chân 
Nó sng nó ty 
i phi chng gy 
Khp khing khp khà 
Bc lên thm nhà 
Nhc chân quá khó 
Thy ông nhn nhó 
Vit chi ngoài sân 
Lon ton li gn 
Âu ym nhanh nhu 
Ông vn vai cháu 
Cháu ông lên 

Ông bc lên thm 
Trong lòng vui sng 
Qung gy cúi xung 
Quên c n au 
Ôm cháu xoa u 
Hoan hô thng bé 
Bé th mà kho 
Vì nó thng ông 

ôi mt sáng trong 
Vit ta th th: 
– Khi nào ông au 
Ông nói my câu 
"Không au! Không au!" 
Dù au n âu 
Khi ngay lp tc. 

Ông phi phì ci: 
– , ông theo li 
Th xem có nghim: 
"Không au! Không au!" 
Và ông gt u: 
– Khi ri! Tài nh! 
Vit ta thích chí: 
– Cháu ã bo mà…! 
Và móc túi ra: 
– Biu ông cái ko!


Xem thêm:  Tập thơ Dòng Nước Ngược của nhà thơ Tú Mỡ hay và ấn tượng nhất phần 2