Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

0
Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Nhà nước ba năm mở một khoa
Trương nam thi lẫn với trương hà
Lôi thôi sĩ tư vai đeo lọ
Ậm oẹ quan trương miêng thét loa
Long cắm rợp trời quan sứ đến
Váy lê quét đất mu đầm ra
Nhan tài đất bắc nào ai đó
Ngoảnh cổ ma trông cảnh nước nhà!


Xem thêm:  Cái võng - Định Hải