Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

0
Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

êm thu bun lm! Ch Hng i! 
Trn th em nay chán na ri. 
Cung qu ã ai ngi ó cha? 
Cành a xin ch nhc lên chi. 
Có bu, có bn, can chi ti, 
Cùng gió, cùng mây, th mi vui. 
Ri c mi nm rm tháng tám. 
Ta nhau trông xung th gian, ci.


Xem thêm:  Thơ Hồ Xuân Hương: những kiêt tác bất hủ của bà chúa thơ Nôm