Một đường dây điện – Võ Quảng

0
Một đường dây điện – Võ Quảng

Mt ng dây in 
T phía chân tri 
Chy n xã tôi 
Ct cao, cao vút 

Hàng ct nh bc 
Tng bc qua ng 
Ct vt sang sông 
Lao xa nhanh nhn 

Mt ôi chim én 
Bay u trên dây 
u ri li bay 
Bay xong ng ngm 

Trên cao thm thm 
Én ni reo vang: 
– ng dây qua làng 
Xa âu có thy!


Xem thêm:  Từ Cuba - Tố Hữu