Đàn bà – Nguyễn Bắc Sơn

0
Đàn bà  –  Nguyễn Bắc Sơn

Đàn bà dễ sợ quá ta

Nó kềm nó kẹp đời ta quá chừng

Nó càng kẹp ta càng mừng

Chỉ e nó kẹp nửa chừng… nó thả ra


Xem thêm:  Cơn gió ấy là em - Nguyễn Thị Đức